INFORMACIÓ ADDICIONAL PER AL TRACTAMENT DE DADES RGPD SPNRE0703-02-1117

Responsable de tractament: FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA PROMOCIÓ ESTRATÈGICA EL DESENVOLUPAMENT I LA INNOVACIÓ URBANA (LAS NAVES)

C.I.F.: G98406002. Domicili: Plaça de l’Ajuntament, 1 C.P.: 46002 – València (València).

Delegat de Protecció de Dades: lasnaves@dpoexterno.com

Amb la finalitat de: Captació de persones usuàries Projecte IOT Activage per a “Millorar l’autonomia de les persones majors”. Dur a terme la gestió del Projecte Activage.

Termini de conservació: Després de finalitzar el projecte, una vegada conclòs l’obligatori termini de 5 anys, amb la finalitat de fer front a possibles revisions internes d’aquest projecte per part de la Unió Europea, totes les dades personals seran destruïdes.

Legitimació: Per consentiment inequívoc de la persona interessada.

Les dades que se li sol·liciten resulten necessàries, de manera que de no facilitar-les no serà possible la prestació del servei”

Dades tipificades:

NOM I COGNOMS; N.I.F. / D.N.I. / N.I.E. / C.I.F. / No PASSAPORT; TELÈFON; ADREÇA; CORREU ELECTRÒNIC; DATA DE NAIXEMENT; USUARI DE SERVEI MUNICIPAL (indicant quin).

Destinataris: Que el Responsable podrà cedir les dades personals facilitades a destinataris i proveïdors de serveis prestats, sempre que es limite a la finalitat que la justifica així com les cessions previstes en la legislació aplicable.

Categories de destinataris: ORGANITZACIONS RELACIONADES AMB EL RESPONSABLE. O PERSONES DIRECTAMENT

Encarregats del Tractament:

INICIATIVA SOCIAL INTEGRAL SL amb C.I.F.: B98020019, i amb domicili en C/ Sangre
11, pta.8 C.P.: 46002 – València (VALÈNCIA).

SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A. ATENZIA amb C.I.F.: A80495864, i amb domicili en
Pza. Manuel Gómez Moreno, 2 – 7o C.P.: 28020 – Madrid (MADRID).

GESTIÓ SOCIOSANITARIA AL MEDITERRANI, S.L. amb C.I.F.: B96906375, i amb domicili en
C/HERNÁNDEZ LÁZARO, 10 C.P.: 46015 – València (VALÈNCIA).

Sense previsió de transferència internacional de dades de caràcter personal.

Drets: Podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oblit, limitació, oposició i portabilitat, respecte de les seues dades personals, enviant un escrit acompanyat del seu DNI, adreçada a Plaça de l’Ajuntament, Núm. 1, C.P.: 46002 – València (València), o al nostre Delegat de Protecció de Dades: lasnaves@dpoexterno.com.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).