INFORMACIÓ ADDICIONAL PER AL TRACTAMENT DE DADES RGPD SPNRE0703-02-1117

Responsable: Sonia Gadea Fabra, amb N.I.F.: 20801172H, en nom i representació de l’entitat denominada Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica el Desenvolupament i la Innovació Urbana (LAS NAVES), amb C.I.F.: G98406002 i domicili en la Plaça de l’Ajuntament, 1 C.P.: 46002 – València (València).

A la recollida d’informació de dades de caràcter personal de les següents Activitats de Tractament: GESTIÓ USUARIS PROJECTE ACTIVAGE

Amb la finalitat de: Captació de persones usuàries Projecte IOT Activage per a Millorar l’autonomia de les persones majors”.

Termini de conservació: Després de finalitzar el projecte, una vegada conclòs l’obligatori termini de 5 anys, amb la finalitat de fer front a possibles revisions internes d’aquest projecte per part de la Unió Europea, totes les dades personals seran destruïdes.

Legitimació: Per Consentiment inequívoc de l’interessat. “Les dades que se li sol·liciten resulten necessàries, de manera que de no facilitar-les no serà possible la prestació del servei”

Dades tipificades:
NOM I COGNOMS; N.I.F. / D.N.I. / N.I.I. / C.I.F. / No PASSAPORT; TELÈFON; DIRECCIÓ; CORREU ELECTRÒNIC; DATA DE NAIXEMENT; USUARI DE SERVEI MUNICIPAL (indicant quin).

Destinataris: Que el Responsable podrà cedir les dades personals facilitades a destinataris i proveïdors de serveis prestats, sempre que es limite a la finalitat que la justifica així com les cessions previstes en la legislació aplicable.

Categories de destinataris: ORGANITZACIONS RELACIONADES AMB EL RESPONSABLE. O PERSONES DIRECTAMENT

Encarregats del Tractament:

INICIATIVA SOCIAL INTEGRAL SL amb C.I.F.: B98020019, i amb domicili en C/ Sang
11,pta.8 C.P.: 46002 – València (VALÈNCIA).

SERVEIS DE TELEASSISTÈNCIA, S.A. ATENZIA amb C.I.F.: A80495864, i amb domicili en
Pl. Manuel Gómez Moreno, 2 – 7o C.P.: 28020 – Madrid (MADRID).

GESTIÓ SOCIOSANITÀRIA AL MEDITERRANI, S.L. amb C.I.F.:B96906375, i amb domicili en
C/HERNÁNDEZ LÁZARO, 10 C.P.: 46015 – València (VALÈNCIA).

Sense previsió de transferència internacional de dades de caràcter personal.

Drets: Que pot dirigir-se al Responsable, amb la finalitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del seu tractament, oposició, revocació, a la portabilitat de les seues dades, dret a retirar el consentiment prestat, exercint els seus drets dirigint-se a l’adreça de Plaça de l’Ajuntament, 1 C.P.: 46002 – València (València), o a través del correu electrònic activagevlc@lasnaves.com, amb l’assumpte dades personals. Igualment té dret a reclamar davant l’Autoritat de Control.